Broj: NSP-01-01/04- 2015.
Vukovar, 10. 04. 2015. godine

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
KABINET MINISTRA
n/r ministra gosp. Ranka Ostojića
UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
n/r pomoćnice ministra gđe. Sanje Čanković

PREDMET:
ISPIT ZA POLICIJSKO ZVANJE,
– zakonita primjena Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanja kroz policijska zvanja,
– traži se.-

Poštovani,
Zaprimili smo više pritužbi naših članova, kao i drugih policijskih službenika, a koje se odnose na kršenje Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja („Narodne novine“ br. 129/11. i 15/13. – u daljnjem tekstu Uredbe) zbog neomogućavanja pristupanja ispitu za polaganje policijskog zvanja o čemu su ih matične ustrojstvene jedinice izvijestile putem pisane „OBAVIJESTI“, unatoč činjenici da je sukladno odredbi čl. 96. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09.), čl. 68. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ br. 104/03. 150/03.) te čl. 46. Zakona o policiji („Narodne novine“ br. 34/11., 130/12., 89/14,., 151/14. i 33/15.) obveza Ministarstva unutarnjih poslova bila da o ovom pravu policijskih službenika odluči kao o upravnoj stvari isključivo rješenjem koje treba sadržavati obrazloženje i pouku o pravnom lijeku.

Naime, čl. 15. Uredbe propisano je da policijski službenik stječe pravo na polaganje ispita za neposredno više policijsko zvanje od svog osobnog i to 3 godine nakon stjecanja svog osobnog policijskog zvanja odnosno godinu dana prije ispunjavanja uvjeta za redovno promaknuće za koje je sukladno čl. 3. st. 1. t. 3. Uredbe propisano 4 godine.

Dakle, nedvojbeno je da ovom trenutku imamo veliki broj slučajeva policijskih službenika kojoj su sadašnjem policijskom zvanju proveli više od 3 godine te su stoga podnijeli zahtjeve za polaganje ispita za policijsko zvanje, no nažalost iz nepoznatog razloga policijske službenike unatoč ispunjenim uvjetima ne poziva se na polaganje ispita nego im se šalju „OBAVIJESTI“ kojima se obavještavaju da ne mogu pristupiti polaganju ispita bez obrazloženja i pouke o pravnom lijeku.

Moramo naglasiti kako nas iznenađuje činjenica da netko Uredbu nažalost pogrešno tumači, a samim tim i pogrešno primjenjuje, jer redovno promaknuće nije isto što i stjecanje uvjeta za polaganje ispita za policijsko zvanje, pa iz tog razloga ustrojstvene jedinice policijskim službenicima šalju obavijesti da nemaju pravo na polaganje policijskog zvanja, iako su kolege ispunile uvjete iz čl. 15 st. 1. Uredbe.

Naglašavamo da je u ovim situacijama nesporno riječ o upravnoj stvari s obzirom da se u čl. 2. Zakon o općem upravnom postupku regulira upravnu stvar kao svaku stvar u kojoj javnopravno tijelo u upravnom postupku rješava o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje odgovarajuće upravno područje, a upravnom stvari se smatra svaka stvar koja je zakonom određena kao upravna. U konkretnom slučaju radi se o Zakonu o policiji koji čl. 46. propisuje da je odlučivanje o pravima policijskih službenika upravna stvar.

Nejasno nam je zbog čega su ustrojstvene jedinice počele izdavati policijskim službenicima obavijesti da kao stranka, u postupku o čijem se pravu u ovoj upravnoj stvari odlučuje, nema pravo pristupiti polaganju ispita za policijsko zvanje, te da joj se to pravo uskraćuje, a o uskrati tog prava se dostavlja samo obavijest, odnosno ne sadrži sve bitne elemente upravnog akta. Prvenstveno ne sadrži obrazloženje takve odluke kao niti uputu o pravnom lijeku s obzirom da se u ovoj upravnoj stvari zapravo odlučuje o pravu policijskog službenika koje je uskraćeno, a samim time mu se uskraćuje i pravo na žalbu.

Stoga Vam opravdano postavljamo upit po čijem je tumačenju ili naputku u vezi ove upravne stvari Ministarstvo unutarnjih poslova započeo s izdavanjem obavijesti, te po kojem zakonskom osnovu Zakona o općem upravnom postupku će tijelo državne uprave o nečijem pravu odlučiti izdavanjem „OBAVIJESTI“ kao upravnog akta kad to nesporno nije upravni akt, a samim tim ne daje mogućnost stranci u postupku na podnošenje redovnih pravnih lijekova (žalba, prigovor, tužba upravnom sudu). Doista nam je nejasno i neshvatljivo da tijelo državne uprave krši NAČELO ZAKONITOSTI opisano u čl. 5. Zakona o općem upravnom postupku, kojim je nesporno propisano kada i na koji način javnopravno tijelo rješava upravnu stvar.

Dakle, nesporno je da Ministarstvo unutarnjih poslova moralo o ovom pravu policijskih službenika u dijelu stjecanja ili gubitka prava na polaganje ispita za zvanje odlučiti isključivo upravnim aktom u obliku „RJEŠENJA“, a nikako ne „OBAVIJESTI“ i da je isto trebalo sadržavati obrazloženje i pouku o pravnom lijeku.

Nadalje navodimo da je i čl. 68. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike propisano kako se sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika u pisanom obliku i s obrazloženjem dostavljaju službeniku i namješteniku s poukom o pravnom lijeku.

Shodno tome, pozivamo Vas da ukoliko smatrate da policijski službenici ne ispunjavaju uvjete za polaganje policijskog zvanja izdate rješenje s obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku kako bi se dalo pravo na podnošenje žalbe, što je i Vaša obveza budući da Vas i sam čl. 18. Ustava RH na to obvezuje.

Ovom putem koristimo i prigodu da pozovemo sve naše članove kao i druge kolege policijske službenike da temeljem čl. 122. Zakona o općem upravnom postupku u ovakvoj situaciji iskoriste mogućnost podnošenja prigovora čelniku tijela koji o njemu u roku 8 dana mora odlučiti rješenjem na koje se u slučaju nezadovoljstva riješenim može izjaviti žalba.

I u konačnici ovim putem Vas pomoćnice ministra, gospođo Čanković, pozivamo da ispravite ove nezakonite radnje počinjene na štetu policijskih službenika i izdate istima pravovaljani upravni akt odnosno rješenje s obrazloženjem i poukom o pravnim lijeku, kako bi policijski službenici, ukoliko su nezadovoljni s odlukom, protiv istog mogli podnijeti žalbu.

Nadalje molimo da nakon što donesete odluku po prigovorima iz našeg dopisa o istome dopisom obavijestite sve ustrojstvene jedinice kako bi policijski službenici pravovremeno imali informaciju odnosno kako bi svi oni čija su prava ovakvim radnjama uskraćena mogli pravovremeno konzumirati svoje pravo temeljem spomenute Uredbe.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Nikola Kajkić, dipl. iur.

O TOME OBAVIJEST:
– svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova
/molimo pročitati na otpremi službe i staviti na oglasne ploče/