OBAVIJEST – ZAKON O POLICIJI

Broj: NSP-01-06-11/2014-11.
Zagreb, 26. 11. 2014. godine

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
– svim ustrojstvenim jedinicama –
(molimo pročitati na otpremi službe i staviti na oglasne ploče)
PREDMET: IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POLICIJI,
– prijedlozi/primjedbe Nacionalnog sindikata policije,
– obavijest, dostavlja se.-

Poštovani članovi Nacionalnog sindikata policije i zaposlenici MUP-a

obzirom da se MUP odlučio na izmjene i dopune Zakona o policiji Nacionalni sindikat policije uputio je MUP-u prijedloge odnosno primjedbe kako slijedi:

PODNOŠENJE PREDSTAVKI – PRITUŽBI dopune čl. 5., 5a – 5f.
Smatramo bitnim za napomenuti da ovakav način podnošenja predstavki ili pritužbi na rad zaposlenika MUP-a u konačnici dovodi do iscrpnog vođenja postupka, kroz nekoliko stadija provjera odnosno mogućnosti podnošenja žalbi podnositelja predstavke čime će se cijeli postupak iscrpno samo odugovlačiti, a kojim će se policijskog službenika odnosno zaposlenika MUP-a samo dodatno dugotrajno opterećivati raznim razgovorima ili dodatnim provjerama. Smatramo da navedene izmjene neće biti učinkovite i samo će kod policijskih službenika odnosno zaposlenika MUP-a stvoriti dodatnu nesigurnost i neodlučnost kod izvršenja konkretnih službenih zadaća, a za koje ponekad u tom trenutku za donošenje odluke ima svega nekoliko sekundi. Bojimo se da ovakav način žaljenja, prigovaranja i odlučivanja nikome ne donosi dobro, odnosno stvara samo jedan veliki pritisak na policijske službenike odnosno zaposlenike MUP-a da kod konkretnih zadataka i poduzimanja službenih radnji, prije nego li donesu odluku o postupanju dobro razmisle o mogućim posljedicama koje će se manifestirati raznim pritužbama-predstavkama i dugotrajnosti vođenja takovih postupaka, a kojem se nadalje člankom 5e. daje mogućnost da i nakon svih ovih dugotrajnih postupaka podnositelj odnosno nezadovoljnik može koristiti i druga pravna sredstva za zaštitu ljudskih prava i sloboda, što je uistinu neprihvatljivo, te i nakon okončanja upravnog postupka kod policijskog službenika stvara pravnu nesigurnost i neizvjesnost do završetka tog postupka.

Također smo prijedloga da se uz korekciju navedenih prigovora obavezno u članak 5. iza stavka 2. doda stavak 3. koji bi glasio: „Fizička ili pravna osoba koja smatra da su njoj ili nekome drugome djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika u primjeni policijskih ovlasti povrijeđena ljudska prava ili slobode, ne podnese u roku od 30 dana od dana ugrožavanja ili narušavanja njezinih prava, ili da joj pritužba ili predstavka ne ispunjava neki od uvjeta iz članka 5. stavka 2. Zakona o policiji, ista se neće razmatrati, nego će se kao takova od strane rukovoditelja koji je nadležan u rješavanju predmetne predstavke-pritužbe odbiti posebnim rješenjem, bez mogućnosti da nakon proteka tog roka isti predmet razmatra ustrojstvena jedinica za unutarnju kontrolu pri MUP-a.“
PREUSTROJ MINISTARSTVA dopuna i izmjena čl. 10.
Ovom dopunom i izmjenom nesporno je da predlagatelj odnosno MUP stvara preduvjet za promjenu ustroja Policijskih uprava na nivou cijelog MUP-a sa dosadašnjih 20 na novih 5 u vidu regionalnih centara. Moramo bitnim naglasiti da smo i danas svjesni promašenog pilot-projekta policijskih postaja III. kategorije kojeg su podržavali i neki „reprezentativni sindikati“ iako se tom pilot-projektu pristupilo površno, nepripremljeno, bez studije uštede, studije poboljšanja stanja sigurnosti po građane i njihovu imovinu što je naša zakonska i ustavna obveza kao policijskih službenika da svim građanima zaštitimo živote kao i njihovu imovinu, na najbolji mogući način sukladno našim zakonskim ovlastima.

Smatramo da je MUP ponovno pristupio nepripremljeno, nije izrađena ili nije barem nama dostavljena nikakva studija koja bi pokazala učinkovitost i uštedu s jedne strane, a sa druge strane viši stupanj sigurnosti za građane i njihovu imovinu, kvalitetniju uslugu i naravno dostupljenost policajca građaninu.

Također smatramo da bi ovakva novina u ustroju MUP-a zacijelo prije unosa u zakonsku normu zahtijevala i imala za potrebu javnu raspravu, posebice na nivoima županija ili regija, odnosno lokalnih zajednica, kojima bi svakako trebalo podrobnije pojasniti koje novine MUP-a ovakvim načinom ustroja unosi u ustroj i rad policijskih službenika, koja je svrha ovakvog preustroja, sigurnost građana i njihove imovine, efikasnost u radu, stanje sigurnosti ili nešto treće.

Sve ovo ukazuje da se ovom preustroju pristupa samo i isključivo iz razloga pokušaja prividne uštede iako baš naprotiv bez prave studije i projekcije ne možemo niti slutiti, a kamoli znati o kakvoj uštedi bi mogli govoriti, stoga je nesporno da će veliki broj kolega na posao morati sada putovati jako daleko i svakodnevno prelaziti veliku udaljenost, da će se na radne sastanke pojedinih načelnika odnosno rukovoditelja ili koordinacije morati odlaziti i prelaziti velike udaljenosti, gdje se u veliko postavlja upit načela svrhovitosti. Tome treba pridodati i bitnu kategoriju učinkovitosti službe, a to je nadzor i usmjeravanje kolega u radu od strane stručnih i osposobljenih kolega za tu liniju rada koji će također iz određenih policijskih postaja odnosno iz regionalnih centara morati putovati i prelaziti velike udaljenosti i utrošiti značajno vrijeme na prijevoz te će se morati utrošiti više kilometara kako bi se područje obišlo, što smatramo krajnje neodgovornim da netko cijelu službu (8 sati radnog vremena), utroši na obilazak jedne policijske postaje iz uprave regionalnog centra. Stoga o kakvoj uštedi ovdje moramo i možemo govoriti, a o očevidima da i ne govorimo, kvaliteti usluge za naše građane možemo samo nagađati, nikako im ne možemo obećati bolju uslugu, odnosno viši stupanj stanja sigurnosti, kad ne znamo što nas čeka. Ukoliko nas čeka sudbina pilot-projekta policijskih postaja III. kategorije, ne piše nam se DOBRO.

„UHLJEBLJENJE“ GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE, NJEGOVIH ZAMJENIKA I POMOĆNIKA TE NAČELNIKA POLICIJSKIH UPRAVA I POLICIJSKIH POSTAJA – dopuna čl. 59. st.5.
Naime, NACIONALNI SINDIKAT POLICIJE, uistinu ne vidi potrebu za unosom ove odredbe u članak 59. Zakona o policiji kojom se razriješeni glavni ravnatelj policije, njegovi zamjenici i pomoćnici te načelnici PU i PP imaju pravo rasporeda na radno mjesto sukladno uvjetima čl. 72. st. 1. i 3. Zakona o policiji BEZ PROVEDBE INTERNOG OGLASA odnosno objave slobodnog radnog mjesta.

Budući je Zakon o policiji decidirano propisao kada i u kojim uvjetima je MUP-a obvezan objaviti slobodna radna mjesta slobodnim, za ista otvoriti interni oglas, te uvjete po kojima se može sudjelovati u takovom oglasu, zaista ne vidimo potrebu da nekoga tko je smijenjen sa radnog mjesta GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE I DRUGOG VISOKO POZICIONIRANOG RUKOVODEĆEG RADNOG MJESTA (i to možda zbog lošeg rada, kršenja zakonskih odredbi ili sl.), netko uhljebljuje ili zbrinjava na radno mjesto približne plaće i benefiteta radnom mjestu ravnatelja, dok se primjerice veliki broj policijskih službenika svakodnevno dokazuje u službi, svojim radom, ponašanjem, edukacijom i stručnim usavršavanjem kako bi se jednog dana primjerice takvo radno mjesto oslobodilo odnosno bilo slobodno, kako bi se on sa svojim sposobnostima i kvalitetom mogao na isti oglas javiti i konkurirati za to radno mjesto, odnosno pristupiti testiranju te eventualno svojim znanjem, vještinama i sposobnostima uspjeti postići dovoljan broj bodova kako bi bio postavljen na takvo radno mjesto. I sad sve to uzalud samo da se netko zbrine sa mjesta GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE, bez da sudjeluje na internom oglasu, a moramo naglasiti da taj isti ravnatelj bez obzira koji on bio (bivši, sadašnji ili budući), nije bio testiran niti je ispunjavao potrebne uvjete u dijelu stručnog usavršavanja niti kad je bio imenovan kao GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE obzirom da se na to radno mjesto imenuje od strane VLADE RH na prijedlog MINISTRA unutarnjih poslova RH.

Isti prijedlog u cijelosti smatramo nekorektnim, te tražimo da se isti u ime svih zaposlenika MUP-a posebice policijskih službenika, dosljedne provedbe Zakona o policiji za svako radno mjesto te kategorije i nadalje mora raspisivati interni oglas te provoditi testiranje nakon čega će se izabrati najbolji kandidat sukladno Zakonu o policiji.

PLAĆANJE TROŠKOVA DISCIPLINSKOG POSTUPKA – izmjena i dopuna čl. 100. st. 3.
Naime, MUP predlaže dopunu Zakona o policiji, u dijelu čl. 100. kojem predlaže dodati st. 3. koji bi propisivao da u postupku zbog povrede službene dužnosti svaka strana snosi svoje troškove.

Unos ovakve odredbe u zakonsku kvalifikaciju uistinu je neprihvatljiv, te kao takav zadire i u temeljna prava i slobode. Naime, ovim si predlagatelj uzima za pravo da svakodnevno bez da za to ima dokaze ili barem osnovanu sumnju u disciplinski progon, presumira krivnju te se upušta u vođenje disciplinskog postupka (koji će uskoro vjerojatno biti postavljeni samo u regionalnim centrima PU), te da pokreće iste postupka da za to ne snosi ikakvu konzekvencu u vidu plaćanja skupih troškova postupka, a koje si policijski službenici kako bi dokazali svoju nedužnost, moraju priuštiti u vidu branitelja i to sami o svom trošku! Nažalost zbog malog odnosno niskog osobnog dohotka i skupih troškova života nisu si u mogućnosti priuštiti takav trošak i na taj način prisiljeni su pristajati i nagađati se sa poslodavcem prihvaćajući krivnju i za nešto za što nisu krivi, samo kako bi izbjegli plaćanje odvjetnika, putovanja na disciplinska sudovanja i sl.

Stoga se mora odbaciti bilo kakva mogućnost kojom bi predlagatelj u zakonsku odredbu unio ovakvu nekorektnu i nepoštenu kvalifikaciju, nema mogućnosti da svako plaća svoj trošak, trošak će platiti onaj tko je kriv za nepotrebno izazivanje i vođenje disciplinskog postupka, a sve u cilju kako bi se u budućnosti umanjila i spriječila nepotrebna i beznačajna sudovanja na disciplinskom sudu a posebno na teret i onako osiromašenih kolega.

OTPREMNINE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA – izmjena i dopuna čl. 128.
U ovom članku predlagatelj predlaže da se otpremnine policijskih službenika prolongiraju za naredne dvije godine odnosno za 1. 1. 2017. godine.

Ovakav prijedlog MUP obrazlaže riječima „uzimajući u obzir tešku gospodarsku situaciju u kojoj se Republika Hrvatska nalazi uslijed višegodišnje recesije kao i činjenica da za primjenu odredbi čl. 21. st. 1., 2., i 3. Zakona o policiji nisu osigurana sredstva u državnom proračunu te s druge strane potrebu da za policijske službenike bude propisana otpremnina na specifičan način, ovom odredbom predlaže se ponovno odgoditi stupanje na snagu odredbe čl. 128. Zakona o policiji koja bi trebala prema važećem zakonu stupiti na snagu 1. 1. 2015. godine.

Naime, ovom odredbom predlagatelj izigrava prethodno obećanje iz 2012. godine, gdje se unatoč svemu obvezao sa 1. 1. 2015. godine osigurati 10 (deset), prosječno isplaćenih osobnih dohodaka u vidu OTPREMNINE ZA ODLAZAK U MIROVINU za policijske službenike.

Ovdje moramo istaknuti da poslodavac traži opravdanje u recesiji, naime to nije i ne može biti opravdanje predlagatelja, znajući da drugima plaće rastu, prava se povećavaju, a nama se istovremeno nameću i poslovi koji ne spadaju u poslove policijskih službenika (primjerice iznošenje ili ružnije izbacivanje ljudi iz njihovih domova pri provođenju ovrhe od strane ovrhovoditelja, iako to nije niti smije biti policijski posao, a nama se i to ipak nameće kao obveza), prihvaća se prijedlog ovrhovoditelja najčešće poslovnih banaka da se u postupku provođenja ovrhe ovršenika plaši dolaskom velikog broja policijskih službenika, a sve se to opravdava od strane skupih odvjetnika i „velikih“ ovrhovoditelja opasnosti i sprječavanju provedbe ovrhe, pa nas se u te svrhe često zlouporabljuje prisiljava da ljude prisilno iznosimo iz njihovih domova iako svi znamo kakav je to težak, složen i emotivno zaista težak posao, znajući da nam to nije u opisu posla, iste zadaće izvršavamo, a vi nas za to učestalo nagrađujete umanjenjem naših prava.

Tako između ostalog moramo napomenuti i bitnim istaknuti da je većina onih koji imaju uvjete i žele otići u mirovinu da su HRVATSKI BRANITELJI, i zasigurno na ovakav način ne samo što ste izigrali svoje obećanje od prije dvije godine, a ono je glasilo da će te sa 1.1. 2015. godine vratiti dogovorene uvjete oko 10 prosječnih plaća za OTPREMNINU pri odlasku u MIROVINU. Izigrali ste i uskratili prava HRVATSKIM BRANITELJIMA iz redova policije, što nije pošteno, što nije korektno, pa zar i tu malu nagradu za njihov doprinos u obrani i stvaranju RH želite nam uskratiti, zaista nepošteno, zaista nekorektno.

Opravdano si ovdje postavljamo pitanje da li je točna tvrdnja premijera Vlade RH i predsjednika RH, da se prava hrvatskih branitelja nisu i neće umanjivati, na što konkretno postavljamo pitanje!

Gospodo a što je onda ovo u vidu umanjenja ili ukidanja prava na otpremnine hrvatskim braniteljima iz redova policije?

I za kraj, u obrazloženju razloga odgode isplata otpremnina govorite da sredstva za otpremnine nisu osigurana u državnom proračunu, napominjemo da se proračunska sredstva za 2015. godinu tek planiraju u narednih nekoliko dana, dakle nije točno da nisu osigurana već ih ne želite ni planirati ni osigurati u proračunu za 2015 godinu, koji još niste niti donijeli.

Znači niste govorili istinu kada ste nam objašnjavali razloge zbog kojih nećete osigurati otpremnine HRVATSKIM POLICAJCIMA-BRANITELJIMA. I na sve to posebno pitanje, kako ima novaca za otpremnine za pripadnike hrvatske vojske, a posebno po 300,00 kn za svaki puni mjesec sudjelovanja u domovinskom ratu, (ovdje ne prigovaramo na prava vojnika, naprotiv podržavamo njihovo pravo ali se ujedno borimo i za naše pravo), te stoga opravdan upit zašto takvo pravo nema ni branitelj iz redova hrvatske policije???

I PONOSNI HRVATSKI BRANITELJI (bez obzira na Vašu otpremninu), jer razlog kada smo stupali u obranu domovine nije bila plaća, kao i što danas nije niti Vaša otpremnina (iako na to nesporno imamo pravo), nećemo nikoga za to moliti.

Stoga prijedlog Nacionalnog sindikata policije za čl. 128. Zakona o policiji glasi:
„Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 21. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine“.
Prijedlog za izmjenu i dopunu čl. 21. st.1., 2. i 3., da se dopuni s novim stavkom 4. koji glasi „ policijskim službenicima koji imaju priznat status hrvatskog branitelja uvećava se otpremnina ovisno o vremenskom razdoblju sudjelovanja u Domovinskom ratu na način da se za svaki puni mjesec dana sudjelovanja u Domovinskom ratu otpremnina uvećava za iznos od 300,00 kuna neto.

S poštovanjem!

Vaš Nacionalni sindikat policije.

PREDSJEDNIK

Nikola Kajkić, dipl. iur.