ZAKONI

– Zakon o policijskim poslovima i ovlastima

– Zakon o policiji

– Prekršajni zakon

– Kazneni zakon

– Zakon o kaznenom postupku

– Zakon o mirovinskom osiguranju

– Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

 

PRAVILNICI I UREDBE

– Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika

– Pravilnik o slobodnim radnim mjestima policijskih službenika

– Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika

– Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika

– Etički kodeks policijskih službenika

– Uredba o uvjetima za stjecanje zvanja policijskih službenika

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

Kolektivni ugovor državnih službenika i namještenika

Dodatak I KU

Dodatak II KU

Zakon o državnim službenicima

Zakon o radu

Tumačenje KU  104/13 po člancima

Tumačenje KU 104/13 (prijevoz)

Tumačenje KU 89/12 po člancima

Tumačenje KU 89/12 (prijevoz)